Радиоприемник "Пионер"
тип Р-IV-54-1
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемник "Пионер" Р-IV-54-1 (I вариант) (UCH21, UCH21, UBL21, UY1)[pdf][37kb]
Радиоприемник "Пионер" Р-IV-54-1 (I вариант) (UCH21, UCH21, UBL21, UY1)[pdf][47kb]
Радиоприемник "Пионер" Р-IV-54-1 (II вариант) (UCH21, UCH21, UBL21, UY1)[pdf][48kb]
Радиоприемник "Пионер" М 456 (6SA7, 6B8, 6V6, AZ1)[pdf][43kb]
Радиоприемник "Пионер Б" Р-III-57-1Б (DK96, DF96, DAF96, DL96)[pdf][49kb]

Радиоприемникът "Пионер" е един от първите български малки настолни радиоприемници. Конструиран е с радиолампи от серия U21 и с безтрансформаторно мрежово захранване. Има два честотни обхвата - къси и средни вълни. Оформен е в бакелитова кутия с изведени отпред команди.


Основни технически данни:


Честотни обхвати:

    КВ: 5,8-5-18 МHz
    СВ: 520 kHz - 1600 kHz

Чувствителност при отношение сигнал / шум 20 db:

    КВ: 200 μV
    СВ: 150 μV

Избирателност по съседен канал: 28 db

Избирателност по огледален канал:

    КВ: 10 μV
    СВ: 30 μV

Изходна мощност при K ≤ 10%: 1W
Междинна честота: 468 kHz

Точки за настройка:

    КВ: 6,6 и 17,2 МНz
    СВ: 600 и 1540 kHz


Принципна схема

Входно устройство:

Входното устройство за къси вълни е реализирано по схема с трансформаторна връзка на антенната верига с кръга. За средновълновия обхват е използувана вътрешнокапацитивна връзка. Бобините на входните кръгове имат последователно свързване.


Преобразувател на честотaта:

Преобразувателят на честотата е реализиран с комбинираната лампа UCH21 (триод-хептод). За късите вълни хетеродинът е реализиран по схема с трансформаторна обратна връзка, а за средните вълни - по схема с капацнтивна обратна връзка. За осъществяването на капацитивната обратна връзка е използуван падинговият кондензатор с капацитет 390 рF.


Межднночестотен усилвател и детектор:

Междинночестотният усилвател е едностъпален с двукръгов лентов филтър. За МЧУ е използувана хептодната част па лампата UCH21. Първият лентов филтър е включен като товар в анодната верига на смесителната лампа.

Амплитудният детектор е реализиран по най-простата схема на последователен диоден детектор. За товар на детектора е използуван потенциометър със съпротивление 0,3 МΩ, който служи едновременно и за регулиране на силата на звука.


Нискочестотсн усилвател:

Нискочестотният усилвател на напрежение е реализиран по схемата на усилвател със съпротивително-капацитивиа връзка. За целта е използуван триодът на втората лампа UCH21. Усилвателят на мощност е осъществен с лампата UBL21. Преднапрежението на управляващата и решетка се получава автоматично от спада на напрежение върху резистора R10 със съпротивление 100 Ω,, включен в минуса на общата верига на захранването.


Захранване:

Захранването на радиоприемника е безтрансформаторно. Използувана е токоизправителната лампа UY1, включена като еднопътен изправител. Последователно с анода на токоизправителната лампа е включен резисторът R1 със съпротивление 70 Ω, с цел лампата да бъде предпазена от токов удар.

Радиоприемник "Пионер" тип  PIV 54-1, ЕЛПРОМ, Слаботоков завод "Кл. Ворошилов", София

 
 

Инструкция за монтиране на антената към радиоприемника

Архив [zip,pdf][11,6mb]

Петко Петков, Бургас, 8 юни 2009 година
доп. LZ3OB, 8 февруари 2014 година