Регулируем импулсен изправител
/kn34pc.com/конструкции/...

Регулируемият импулсен изправител и построен на базата на компютърно захранване като е използвана методика описана на сайта www.chirio.com в раздел озаглавен "ATX Lab power supply" - фиг. 1.


Фиг.1

Преобразуването е само в частта за регулиране на напрежението, като е направено следното:

    1. Премахнати са диодите за отрицателно напрежение.
    2. Разпоени са намотките на филтъра освен тази за 12V.
    3. Подменени са кондензаторите на 12V с такива за по-високо напрежение.
    4. Премахнато е съпротивлението на изхода - 100Ω.
    5. Премахнати са съпротивленията към първо краче на интегралната схема TL494 и е поставен делител съгласно схемата.

При стойност на потенциометъра Р=10 kΩ и различни стандартни стойности на съпротивлението към маса между 510Ω и 1kΩ се получава регулиране на изходното напрежение от 2.5 до 23V със захранване от типа АТ. ( Схемата, преобразувана по този начин, е изпробвана само със захранване АТ).

За захранване от типа АТХ трябва допълнително да се прекъсне сигнала от защитата към краче №4 на интегралната схема. Така схемата работи, но е желателно да се реализира и другата част от предложеното преобразуване – ограничението по ток.

Ако е необходимо по-високо напрежение се реализира схема представена на същия сайт с изолиране на средния извод на импулсния трансформатор и мостово свързване на изправителните диоди (Фиг.1.1).


Фиг.1.1

За индикация на изходното напрежение и ток много удобно е използването на вграден аналогов или цифров мултицет с прилично ниска цена и вътрешно осъществени връзки.

1. Индикация с електромеханичен мултицет:

Измерването на напрежение или ток се осъществява чрез превключването на ЦК ключа, а избора на обхвата, чрез оригиналния въртящ ключ на мултицета. Обхвата по ток на мултицета е разширен до 5А с допълнителен шунт на един от обхватите. Недостатък на схемата е условието превключването на обхватите да става при средно положение на ЦК ключа (изключени вътрешни връзки) за да не се повреди прибора при превключването. При това положение мултицета може да се използва и като самостоятелен прибор на всички измервателни обхвати.

2. Индикация с цифров мултицет:

Подходящ за индикация е цифровия мултицет М838 с цена под 10 лв, съизмерима с цената на една стрелкова система. От мултицета е разпоен шунта за 10А и свързан директно към изходните клеми на изправителя, а връзките на ЦК ключа и другите вериги са осъществени по следната схема (Фиг.2):


Фиг.2

При тази индикация отново измерването на напрежение или ток се осъществява чрез превключването на ЦК ключа, а избора на обхвата,чрез оригиналния въртящ ключ на мултицета, като това трябва да става при средно положение на ЦК ключа. Поради малкият размер на лицевия панел е изрязана част от корпуса на мултицета и са поставени две нови букси, чрез които прибора запазва всички свои функции на измерване (без обхват 10А) при средно положение на ЦК ключа.

По желание функциите на мултицета могат да бъдат ограничени само до един обхват по напрежение (например 200V) и един по ток (10А), като превключването става само с един четирипозиционен ЦК ключ. Допълнително се осъществяват връзките, посочени върху схемата (Фиг.3), като не се забравя и свързването на захранването. По този начин отпада от употреба въртящия ключ на мултицета.


Фиг.3

За захранване на вентилатора и индикацията се изработва допълнителен маломощен изправител с трансформатор около 4 W и стабилизатор за 9V,например µА 7809 (Фиг.4):


Изправителят се монтира в кутия изработена по следния начин: на оригиналния корпус на импулсното захранване се изправя едната страна.

По този начин се оформя достатъчен обем за поместване на допълнителния изправител и други елементи при необходимост. Изработва се "П"-образен капак от подходящ материал и лицев панел. Може да се предвиди и дръжка от алуминиева лайсна.

Получава се доста компактна кутия с примерни размери 225 х 165 х 100мм.

Петко Петков, Бургас
30 януари 2010 година