Симисторен регулатор 2
LZ2CH, Силистра
25 октомври 2009 година